Zoeken?


Hoe vaak kunnen wij niet vinden,
geluk voorspoed of tevredenheid?
Zoekend naar de juiste vrinden,
naar eeuwig durend vreebeleid.

Zoeken en wanhopig streven,
naar menswaardig bestaan op aard.
Trachten elkaar ruimte geven,
in een vrede voorgoed bewaard.

Toch zullen wij niet begrijpen,
waar men de echte vrede vindt.
Zo wij niet de kansen grijpen,
Naar de stal te gaan, naar ’t Kind.

Waar moeten wij geluk zoeken?
Waar meer voorspoed, rust en vree?
Geluk zit vaak in kleine hoeken,
dus ga naar die kleine stal mee.

Lichtend donkere tijden

A depiction of the nativity scene of christs birth in bethlehem with the isolated run down stable being lit by a bright star

Nu is de stille koude winter aangebroken
donker zijn de laatste dagen van het jaar
mensen diep in kraag van hun jassen gedoken
lopen kleumend zwijgend langs elkaar

duister heeft van de wereld bezit genomen
het hemelgewelf ziet grauw en grijs
alsof geen licht of warmte door wil komen
en mensen ook van binnen koud als ijs

toch… breekt juist in donkere koude tijden
voor velen besef van licht en warmte door
waarin doorbreken van het lijden
liefdevol in kleine stal is ontstaan.

Kerstherdenking


Nu verwachten wij de dagen van het licht
dagen dat weer de zon op aarde gaat schijnen
dat wolken en zorgen opeen gepakt en dicht
door vrede en liefde voorgoed verdwijnen.

Nu zal iedereen elkaars vrienden zijn
en samen zingen op het grote feest
dan heerst overal rozengeur en maneschijn
in een sfeer of het altijd zo is geweest

Wij reiken dan elkaar de hand
bezielt door verwachting in de geest
en scheppen ons een vredesband
maar helaas lijdt nu de Jarige het meest.

Nacht van het Koningskind


Eender glijden grauwe herfstdagen
bijna somber en zwijgend voorbij
kenmerkend tred van dit jaargetij
met af en toe de zon bij vlagen.

De einder hult in nevelig zicht
dromen voor een nieuw begin
en langzaam sluimert de aarde in
wachtend op een nacht vol licht.

Die nacht vult zich met klare zangen
van vrede en lieftalligheid
bevrijdt de wereld van ’t verlangen

dan zingen ook wij verheugd, verblijd,
over het geluk in deze nacht,
het Koningskind waarop wij eeuwen hebben gewacht.

In die donkere nacht


Geen kaarslicht scheen in die nacht
daar in die kleine donkere stal
geen boom opgesierd met pracht
slechts sterrenlicht uit het heelal
scheen door het schamel dak
en in het stro lag moeder en kind
en iedere zang en lof ontbrak
terwijl hier een nieuw koninkrijk begint.

Maar herders in Efratha’s velden
hoorden het nieuwe bericht
omdat engelen hen vertelden
dat in die kleine stal eeuwige vrede ligt
toen klonk daar plots het engelenkoor
zingend “In Excelsis Deo Gloria”
dat drong tot in het stalleken door
lovend het Kindeke en Zijn moeder Maria.

Toen was in die nacht geen licht meer nodig
want uit de kribbe straalde het Licht rond
was verder elke versiering overbodig
omdat er geen warmer Licht ooit bestond.

Vrede in Kerstnacht gebracht


Dagen wachten op het licht
in verloren eenzaam duister
klinkt een stem die zich richt
maar vindt daar niet de luister.

In zang wordt overal gebracht
woord dat oproept tot vree
als een licht in duistere nacht
brengt vertroosting voor ons mee.

Zien wij niet als licht verspreid
glans nog van de engelenkoren
liederen zingend Hem gewijd
daar in die stille nacht geboren?

Horen wij dan “Vrede op aard”
nu gebracht door Gods Zoon
Die ons voor ’t verderf spaart
nu Hij zit op hemelstroon.

Gewacht op eigen invulling


Iedere Kerst denken wij,
nu zal de vrede komen,
vrede die het Kind op aarde brengt
als voor de herders en de vromen
in de engelenstem vermengt.

Maar na iedere Kerst
komt weer de droefheid.
Weer hebben wij voor niets gewacht
als onze verwachting al eeuwen slijt
sinds die Heilige Stille Nacht.

Toch is die vrede ons gebracht
voorzegt door die schone engelenkoren
nog in die zelfde Stille Nacht
dat de herders hun zangen hoorden,
dus hebben wij alleen op onszelf gewacht.

Blij nieuws in zang


Een ster verlicht stille duist’re nacht
herders is het blijde nieuws gebracht
in kleine stal in stro geboren
ligt het Kind zolang al verwacht

zo onschuldig hulpeloos en teer
ligt in doeken gehuld onze Heer
die ons klagen steeds aan wil horen
wat zullen wij wachten geef Hem eer

laat de hele wereld het horen
zingend met de engelenkoren
daar in die stille duistere nacht
heeft God aan Zijn belofte gedacht.

Kerst en pacht


In de Kerstnacht kwam U op aarde,
niet in weelde, maar in een stal,
als Zoon, Die in Zijn Vaders gaarde,
de pachters wilde hoeden voor hun val.

Nee, U kwam niet om de pacht te eisen,
of om hen te straffen voor hun kwaad.
U kwam hen de goede vruchten wijzen,
en bij hen zaaien, ‘t goede zaad.

Maar, Heer, zij hebben U verstoten.
Wilden zelf heersers in Uw gaarde zijn.
Hebben zich voor Uw goedheid afgesloten,
en eisten zelf de opbrengst van de wijn.

Daarna zijn zij U vergeten.
Daarna zijn zij hun eigen weg gegaan.
Mochten van de goede vrucht nog eten,
maar verzwegen verder Uw bestaan.

Alleen op de dag van Uw geboorte,
vieren wij nog Uw verjaardagsfeest.
Daarna doen wij of wij niks weten,
alsof U nooit op aarde zijt geweest.

Heel het jaar wordt niet aan U gedacht.
Oogsten wij Uw goedheid, als de wijn.
Slechts denkend aan U, die ene nacht.
Heer, zou dat énkel Kerstfeest zijn??

Nog steeds zijn er stille nachten


Een nacht waar donker heerst en angst
gevangen in koude barre tijden
maken wij ons op voor nieuwe ontvangst
van vrede en liefde in stil verblijden.

In die donkere kille angstige nacht
gedenken wij weer dat stralend licht
waar heel de aard op heeft gewacht
dat vanuit de kribbe op onze harten richt.

Waar wij uitzien naar het stralend licht
en liefde en vrede weer verwachten
onze verwachting op die Ster gericht
klinkt engelenzang in warme stille nachten.

Kerstdiner


Cha, cha, tja, wat zullen we eten?
Tja, tja, cha, wie zal dat weten?
Waar we met kerst achter zullen zweten.
Wie is het die ons dat zeggen kan?
Nemen we garnalensoep vooraf
daarna een pepersteak niet al te straf
daarbij een bourgogne uit een karaf
en chipolata nog als toetje dan?

En waar zullen we dan heengaan?
Waar staat de kwaliteit ons ’t meest aan?
Achter D.M. hebben ze ook nog een golfbaan
daar kunnen we ons na de tijd vermaken
en raken dan de opgedane kilo’s kwijt
in aangenaam verpozen van de tijd
zijn tevens van last door zelf koken bevrijd
hoeven ons nergens druk over te maken.

Maar weet je wat we ook kunnen doen?
Gezellig thuis blijven bij het dennengroen.
We hoeven niet persé zo duur te doen.
Eigen kost zal ons ook best smaken.
We zoeken samen uit zo het ook hoort
een heerlijk biefstukje in boter gesmoord
na het eten luisteren naar Gods woord
zodat ook de kèrn ons weer zal raken.

Net zo’n nacht


Als daar die ster schijnt
boven het stille veld
aan duistere nachtelijke hemel
herders hun schapen hebben geteld
en in die kleine stal
het zwakke licht weerkaatst
blijven de velde leeg

geen engelen zingen meer
het “Gloria, lof zij de Heer”
alleen sterren die nog licht verspreiden
hoog in het ruime firmament
en in de stal staat slechts os en ezel
bij het zwakke licht van een lantaarn
niemand meer die hen nog kent

maar als de hemel duister is
slechts verlicht door sterren
over de velden duisternis
laait in mijn ziel nog licht van vuur
van hoop eens op het veld gegeven
toen de engelen zongen van vergiffenis
en vanuit de stal scheen eeuwig leven.

Houd mij in Uw hand


Houd mij in Uw hand en leid mij naar die kleine stal
opdat ik mijn geluk niet voorbij gaan zal
richt mijn voeten op de juiste paden
stuur hen opdat ik dan vastberaden
mijn heil en vertroosting daar vinden mag
daar in die kribbe waar mijn Heiland lag.

Houd mij in Uw hand als ik vandaar mag gaan
leid mij ook dan dat ik niet stil mag staan
gesterkt door de grote kracht vanuit die stal
niet weer op aardse zonde terug dan val
gewezen op de liefde van dat kleine Kind,
daarin voor eeuwig Uw ruste vind.

Hardleers


Na 2012 jaren is vrede
nog niet tot ons gekomen
kennen wij niet de rede
van onze sombere dromen
dat geen God of macht bevrijdt
geven Hem steeds de schuld
met liefde en vrede in strijd
kennen noch zachtmoedigheid
noch geduld.

In 2012 jaren hebben wij nooit geleerd
samen in liefde en vrede te leven
elkaars meningen nooit gerespecteerd
vergaten ieder zijn fouten te vergeven
zagen niet meer het voorbeeld
dat zolang geleden op aarde kwam
in die donkere nacht als een toonbeeld
en in Zijn dood
onze onvrede met Zich nam.