Innerlijk stormgeweld


Opgezweepte golven
door storm en wind
doen mij angstig beven,
verloren voelen
op onstuimige zee.

Angst om te verdrinken
zonder redding
heel alleen
laat mij tot U vluchten,
mijn Heiland,
anders is er geen.

Doe de wind bedaren,
stop tomeloos geweld
van onstuimige baren
in mij ziel
door onrust gekweld.

Dank en vraag van iedere dag


Zacht tempert schaduw het zonlicht van de dag
en over de velden spreidt dauw als deken,
valt stilte over vlakke land als teken
dat men na drukke arbeid ter ruste mag.

Voldaan sla ook ik mijn ogen naar omhoog
en vouw mijn moede handen in dankbaarheid
een gebed aan ons aller schepper gewijd,
Vorst van het leven boven de hemelboog.

De dag was goed, door zonlicht beschenen,
de aarde bracht leven, vrucht en bloemen voort
de nacht zal ons kracht voor morgen verlenen.

“Geef dan Heer, als morgenvroeg de zon weer gloort,
ons lust tot Uw glorie arbeid te verrichten,
over Uw grote daden zingen en dichten.”

Onze hulpbehoevendheid


Laat paden leiden
naar het doel
waar wij eens moeten zijn
in verten of dichtbij
geef ons verblijden
na een moeizaam gaan
onze voeten stevig staan.

Geef vrede op onze wegen
neem onze onzekerheid weg
laat ons elkander steunen
en op gevaren wijzen
tot vreugde voor elkaar
schenk vrede in de wereld
laat ons dank aan U bewijzen.

Levensweg


Het spoor waarop U mijn leven hebt gezet
mij steeds zekerheid biedt door Uw trouw verbond
en wil leiden tot over de horizont
gewezen door lijnen van Uw heilige wet.

Plaats mijn schreden en voeten vast op dat pad
schraag en steun mij als ik wankel of val
waar Uw weg mij leidt over berg of door dal
U houdt mij steeds met Uw sterke hand omvat.

Zie mij in genade aan als ik aan het eind der baan,
ook al heb ik niet altijd Uw spoor gelopen,
door zonde bevlekt voor Uw troon zal staan

Uw Zoon wilde toch door Zijn bloed ons vrijkopen.
Hij overwon, door Zijn lijden en dood aan het kruis,
Zijn liefde brengt ons toch veilig bij U thuis.

Zwijgend


Wij wanen ons goden
door de wereld gediend
groter dan hoogste macht
beslissen dat onze wensen
uitrijzen boven vermogen
besturend al, bij dag en nacht.

God die wij gemaakt hebben
ons dienend en onderhorig
en in hoogmoed niet erkennen
maar eisen dat U naar onze wil
van schuld en blaam ons zuivert
waarom houdt U zich zo stil?

Drie-eenheid in mijn hand


Laat mijn mond
woorden spreken
geboren in mijn hart
mijn wezen maken
tot eenheid
met mijn brein
als wens.

Laat mijn hart
de wens spreken
in woorden
die mijn wezen vormen
vanuit mijn brein
als eenheid
uit mijn mond.

Laat de eenheid
in mijn woorden
de wens zijn
dat mijn brein bestuurt
tot wezen van mijn hart
geboren in de spraak
van mijn mond.

Laat mijn geest
in deze drie-eenheid
mijn lichaam zuiver houden.

Licht en licht


De mens dwaalt door de dag,
Heer, door U gegeven.
Licht dat hij genieten mag,
licht, waarin hij mag leven.
En voor ‘t slapen Heer,
als ’t licht weer vervaagt,
plaats maakt voor ‘t duister,
is ‘t of ons hart U vraagt;
“Heer, toon ons door Uw Licht,
ons weer Uw macht en luister.
Leidt ons met dat Licht,
door iedere dag en nacht,
‘t rechte pad, dat Gij ons wijst.
Ook door de moeilijkheden,
schijnt Gij met Uw Licht ons bij.
Verlicht ons onze schreden,
dat wij op dat Smalle Pad,
in Uw voetsporen treden !

Laat mij bidden ook zonder woorden


Knielend maar niet wetend
wat ik U moet vragen
om Uw grootheid en macht
niet te schenden of te schaden
in onverholen wanhoop
en angst voor duistere nacht.

Niet het duister dat benauwt
maar mijn liefdeloosheid
waardoor ik mij verstoken voel
woorden dikwijls niet kan vinden
die ik wil zenden in mijn gebed
tot U die mijn voet leidt en zet.

Geef mij dan de vrijheid Heer
slechts tot U te naderen
zonder stroom van woorden
en aanvaarden dat Uw Geest
voor mij bidt wat ik ontbeer
in navolging van Uw Zoon onze Heer.

Op ’t eind van de dag


Met gesloten ogen aan begin van de nacht
vragen wij ook nu om bescherming en zegen,
rust voor morgen nu het duister wacht
en kracht om te gaan op nieuwe wegen.

Wil ons dan Heer steeds terzijde staan
en wees een rots in levensbranding
laat ons niet eenzaam door het duister gaan
wees ons nabij met licht uit Uw schepping.

Als wij dan door Uw stralend licht gewekt
opnieuw onze dagelijkse taak beginnen
door rust van deze nacht weer opgewekt
met een dankbaar loflied vanbinnen.

Levensessentie


Gedreven om liefde te geven
boog ik mijn knieën voor de Heer
vroeg Hem om in dit leven
het kwade te verdrijven telkens weer.

Hoe anders was het antwoord
dan ik had verwacht,
“Je bede heb Ik gehoord,
maar jezelf schonk Ik de macht

je eigen keuzes te bepalen
voor Mij dan wel voor het kwaad
kom bij Mij dus de steun halen
en strijd voor liefde tegen haat”.

Dus trek zelf de consequentie
uit het leven dat je kiest
daar ligt namelijk de essentie
of je wint of verliest.

Waar ik niet vind


Mijn handen strekken naar U uit
en ook mijn hele verlangen
als ik stil in mijn gedachten
onrust voel van vele jaren
waar steun mij geen soelaas in bood.

Neem mijn handen bedek mijn hart
laat mij niet eenzaam kwijnen
als ik niet zeker van U ben
zou ik toch immers niet zoeken.
Ik zoek, weet dat Ú mij zult vinden.

Alfa en Omega


Eerst geborene uit een maagd
verwekt zonder aardse vlekkenis
op de wijze zo God behaagd
kind dat zo onschuldig is.

Mens gebleven zonder zonden
rein en vlekkeloos voor de wet
waarin nooit een smet gevonden
toch door mensen opzij gezet.

Veracht, verafschuwd en versmaad
veroordeeld zonder schuld
hebt U zonder klacht of haat
Uw goddelijke taak vervuld.

Eerst geborene uit de dood
U hebt de vijand verslagen
omdat U elke zonde weerstand bood
zie ons aan in welbehagen.