Drie-eenheid in mijn hand


Laat mijn mond
woorden spreken
geboren in mijn hart
mijn wezen maken
tot eenheid
met mijn brein
als wens.

Laat mijn hart
de wens spreken
in woorden
die mijn wezen vormen
vanuit mijn brein
als eenheid
uit mijn mond.

Laat de eenheid
in mijn woorden
de wens zijn
dat mijn brein bestuurt
tot wezen van mijn hart
geboren in de spraak
van mijn mond.

Laat mijn geest
in deze drie-eenheid
mijn lichaam zuiver houden.

Licht en licht


De mens dwaalt door de dag,
Heer, door U gegeven.
Licht dat hij genieten mag,
licht, waarin hij mag leven.
En voor ‘t slapen Heer,
als ’t licht weer vervaagt,
plaats maakt voor ‘t duister,
is ‘t of ons hart U vraagt;
“Heer, toon ons door Uw Licht,
ons weer Uw macht en luister.
Leidt ons met dat Licht,
door iedere dag en nacht,
‘t rechte pad, dat Gij ons wijst.
Ook door de moeilijkheden,
schijnt Gij met Uw Licht ons bij.
Verlicht ons onze schreden,
dat wij op dat Smalle Pad,
in Uw voetsporen treden !

Laat mij bidden ook zonder woorden


Knielend maar niet wetend
wat ik U moet vragen
om Uw grootheid en macht
niet te schenden of te schaden
in onverholen wanhoop
en angst voor duistere nacht.

Niet het duister dat benauwt
maar mijn liefdeloosheid
waardoor ik mij verstoken voel
woorden dikwijls niet kan vinden
die ik wil zenden in mijn gebed
tot U die mijn voet leidt en zet.

Geef mij dan de vrijheid Heer
slechts tot U te naderen
zonder stroom van woorden
en aanvaarden dat Uw Geest
voor mij bidt wat ik ontbeer
in navolging van Uw Zoon onze Heer.

Op ’t eind van de dag


Met gesloten ogen aan begin van de nacht
vragen wij ook nu om bescherming en zegen,
rust voor morgen nu het duister wacht
en kracht om te gaan op nieuwe wegen.

Wil ons dan Heer steeds terzijde staan
en wees een rots in levensbranding
laat ons niet eenzaam door het duister gaan
wees ons nabij met licht uit Uw schepping.

Als wij dan door Uw stralend licht gewekt
opnieuw onze dagelijkse taak beginnen
door rust van deze nacht weer opgewekt
met een dankbaar loflied vanbinnen.

Levensessentie


Gedreven om liefde te geven
boog ik mijn knieën voor de Heer
vroeg Hem om in dit leven
het kwade te verdrijven telkens weer.

Hoe anders was het antwoord
dan ik had verwacht,
“Je bede heb Ik gehoord,
maar jezelf schonk Ik de macht

je eigen keuzes te bepalen
voor Mij dan wel voor het kwaad
kom bij Mij dus de steun halen
en strijd voor liefde tegen haat”.

Dus trek zelf de consequentie
uit het leven dat je kiest
daar ligt namelijk de essentie
of je wint of verliest.

Waar ik niet vind


Mijn handen strekken naar U uit
en ook mijn hele verlangen
als ik stil in mijn gedachten
onrust voel van vele jaren
waar steun mij geen soelaas in bood.

Neem mijn handen bedek mijn hart
laat mij niet eenzaam kwijnen
als ik niet zeker van U ben
zou ik toch immers niet zoeken.
Ik zoek, weet dat Ú mij zult vinden.

Alfa en Omega


Eerst geborene uit een maagd
verwekt zonder aardse vlekkenis
op de wijze zo God behaagd
kind dat zo onschuldig is.

Mens gebleven zonder zonden
rein en vlekkeloos voor de wet
waarin nooit een smet gevonden
toch door mensen opzij gezet.

Veracht, verafschuwd en versmaad
veroordeeld zonder schuld
hebt U zonder klacht of haat
Uw goddelijke taak vervuld.

Eerst geborene uit de dood
U hebt de vijand verslagen
omdat U elke zonde weerstand bood
zie ons aan in welbehagen.

Niet alleen mijn ego


Geef mij stilte van de natuur
de grootheid van de schepping
van de morgen tot ’t avonduur
de dank aan wie ik dit ontving

geef mij warmte van zonnestralen
velden die wijd en zijd getuigen
luchten en wolkenvelden die verhalen
over de Heer waarvoor zij juichen

en al juich ik mee in de vrede
waarin ik hier mag leven
klinkt toch gelijke tijd mijn bede
“Heer wil dit overal op aarde geven”.

Zie en hoor mij


Stille plek diep in mijn hart
hunkerend naar woorden
door eenzame strijd verward
waar geen liefde daden gloorden
hoor mijn ziel in diepst verlangen
troostwoord dat mij wil geleiden
met blijde klanken van gezangen
op ‘t zware pad naar mijn verblijden

neem dan mijn hand zo hulpeloos
om redding en liefde uitgestoken
en laat mij hier niet nodeloos
van Uw genade zijn verstoken
laat mij ook zingend verder gaan
naar waar vrolijke zangen klinken
dat ik niet bedroefd alleen blijf staan
laat mij van Uw levend water drinken.

Twijfel overwinnen


Als mijn hart een lied zingt U ter eer
laat het zijn als vogels in de bomen
die vol overgave tot U komen
U lovend keer op keer.

Geef mij dat ik ook in die zekerheid
van Uw almacht zal getuigen
mij voor Uw grote liefde buigen
ootmoedig en in dankbaarheid.

Wees dan mijn steun, mijn rots,
mijn heil waarop ik kan bouwen
mijn vriend die ik altijd kan vertrouwen
als mijn woord, mijn trots.

Hoor dan mijn aller-diepst verlangen
het pad te vinden naar Uw troon
gewezen door Uw eigen Zoon
wat moet ik zonder U aanvangen.

Twijfelaar


Schenk mij de rust en vrede
die U in ruime mate hebt belooft,
ja bezworen onder ede
heb ik daar altijd in geloofd.

Geef mij Uw woord als waarachtig
bewijs dat U mij werkelijk ziet
dan ben ik niet meer twijfelachtig
om te gaan naar zeker verschiet.

Laat mij het antwoord horen
op vragen die ik zo dikwijls stel
dan voel ik mij niet zo verloren,
weet dat ik voor U nog steeds tel.

Hoe kan ik hulp zijn voor mensen
als U mijn steun niet bent
voor iedereen het beste wensen,
speciaal voor wie U niet kent.