Aanschouw


Wees stil, en luister naar de dromen
De dromen van een stil geluk
Geluk van idealen waarin vrede zal komen
Geen oorlog of satanische druk

Wees stil, en bewonder het leven
Het leven dat iedere dag verrast
Met wondere schoonheid steeds gegeven
Een geluk niet door zorgen belast

Wees stil, zie wolken de hemel bekleden
Als witte schapen weidend in blauw
Wees als schepselen met het heden tevreden
Zie ‘s morgens de aarde bekleed met dauw

Wees stil, geniet van vogels en bloemen
Er blijft voor de mens zoveel genot
Zang, kleur en geur te veel om op te noemen
Alles geschonken met gulle hand door God

Dagelijks vertrouwen


Samen luisteren wij naar de stilte
Kijken naar het naderen der nacht
Genieten van de zoele avondbries
Zien de maan die reeds lieflijk lacht

Langzaam vult de hemel met sterren
Heel de horizon kleurt vurig rood
De roep der koekoek klinkt van verre
In stilte dank ik wat de dag ons bood

Dan keer ik stil ter ruste met in mijn hart
Vraag en bede om een nacht vol rust en vree
Die ons weer brengt gezondheid en kracht
En dagelijks vertrouwen in Uw grote macht

Volbrachte dag


Iedere dag geniet ik weer het leven
Iedere dag weer zonneschijn
Elke dag door U gegeven
Elke dag gewoon er weer zijn

Iedere dag gegeven op Uw schone aarde
Uw schepping vol met wonderen
Die wij mogen bewerken als Uw gaarde
En de schoonheid van Uw werk bewonderen

Zijn we vermoeid van ’t werken tijdens dagen
En daalt de zon ter kimme weer
Dan mogen wij U steeds vragen
Neem U ons in U hoede ook deze keer

Stralende schepping


In duizend vogelzangen
hoorde ik Uw stem vanmorgen
mocht ik de dag ontvangen
na nachtrust vrij van zorgen
weer genieten op Uw aarde
op een dag vol stralende zon
in dank dat U mij bewaarde
zodat ik U weer prijzen kon

Heer deze dag wilt U weer geven
als een groot hemels precent
mag ik weer in Uw genade leven
in zekerheid dat U bij mij bent
zoals de vogels zingen hier op aarde
bij het krieken van Uw zon
bevestigt U ook vandaag de waarde
toen deze stralende dag begon.

Bloei van een gedicht


Wat is een gedicht
Meer dan woorden
Geschreven met zwarte inkt
Op witte vellen papier
Gedachten die ontwaken
In slapeloze nachten
En niet het brein verlaten
Voor het ochtendlicht.

Gedachten die ontplooien
Tot lichte muziek
Die spreken als zachte klanken
Als wij in ’t zonlicht danken
Voor rust en leven
Voor bloemen en vogelzang

Dank aan eind van de week


Heb gelezen in Uw woord
dat wij in vertrouwen
altijd tot U komen mogen.

Dank dat U ons ook deze week
Uw zegen niet hebt onthouden
maar gesteund en gespaard.

Ondanks steeds ons falen
neemt U ons bij de hand
hebt ons in Uw trouw bewaard.

Aan het eind van deze week
willen wij weer de handen vouwen
omdat ook volgende week
wij weer op U kunnen vertrouwen.

Blijf ons in Uw drie-eenheid steeds nabij


Dank U Heer voor iedere dag
elke dag die U ons weer wil geven
ieder uur dat men U danken mag
elke keer en mijlpaal in ons leven.

Laat ons beseffen grote God
dat wij van U zoveel goeds ontvangen
niet aangewezen zijn op onzeker lot
en niet meer kunnen verlangen.

Blijf ons zo goed gezind o Heer
wil in Uw genade ons nabij zijn
maakt U ons standvastig in Uw leer
en spijzig ons met brood en wijn.

Laat ons gedenken dan het leed
dat U op aarde voor ons wilde lijden
en dat U dat voor ieder van ons deed
om ons van eeuwige dood te bevrijden.

Mogen wij dan ook leven door Uw Geest
die ons steeds op het goede pad wil leiden
en brengen naar Uw hemels feest,
O Heer, wil ons niet af laten glijden.

Als ’s morgensvroeg de zon weer gloort


In duistere nacht na lange wake en onrust
gevoel van verlatenheid en eenzaamheid
waar angst en onzekerheid beurtelings strijd
zijn wij van onze nietigheid zo vaak bewust

wachtend op de eerste tekenen van de dag
luisterend naar zachte toon van vogelzang
en kwetterend door onweerstaanbare drang
dat ieder naar eigen aard weer loven mag

dan barst in het al omvattend stralend licht
onze dank eer en lofzang naar U omhoog
in ruimte van eeuwigheid der hemelboog
onze verwachtingen enkel op U gericht.

Laat Heer, onze ootmoed in dank vertaald
’s morgens rijzen als Uw zon weer straalt.

Geschonken woorden


Ik vraag U Heer schenk mij de juiste woorden
waarmee ik een lied mag schrijven tot Uw eer
en U loven mag elke dag telkens weer
in vrolijke en vloeiende akkoorden

laat mij in dat lied Uw grote daden loven
Uw zegen die U op ons uitstort elke dag
U liefde prijzen bij voor- maar ook tegenslag
getuige zijn met hen die in U geloven.

Ik breng U mijn dank voor al Uw geduld
dat U wilt horen met toegenegen oren
en waar U wilt al mijn wensen vervuld

daar wil ik zingen samen met blijde koren
het lied met woorden die U mij hebt gegeven
als bewijs dat U mijn leider bent in dit leven.

Dank U voor de horizon


Heer, dank U voor de horizon,
waar vanaf iedere morgen
weer licht voor nieuwe dag begon
na nachtrust zonder zorgen.

Heer, dank U voor de horizon,
ruimte die U Uw schepping geeft
in licht dat duister overwon,
licht waarin ieder schepsel leeft.

Heer, dank U voor de horizon,
waarheen ieder de blikken richt
beschenen door Uw warme zon
het einder van ons zicht.

Heer, dank U voor de horizon,
waarachter eens de zon daalt
onze dag eindigt zo hij begon
en het nieuwe licht weer straalt.

Dank voor verzoening en gena


Dank, die ik U schuldig ben,
in alle schoon en goede,
waardoor ik alle liefde ken,
geborgen in Uw hoede.

Geef mij de moed, o Heer,
te tonen naar behoren,
dat ik Uw naam waardeer,
reeds in ’t ochtendgloren.

Bij ’t waken van de nieuwe dag,
waarin Uw grootheid schijnt.
En, zo U wilt, op Uw gezag,
angst, moeite en zorg verdwijnt.

O geef mij, Heer, de kracht,
aan U alle liefde te geven.
Door in de geest die U ons bracht,
met dank en lof te leven.

De lof, die wij U schuldig zijn,
genietend van Uw schepping,
in dank voor brood en wijn,
waarin de mens genade ontving.

’t Offer, door U Zelf gebracht.
Verzoening voor deze aarde.
Die begon in Bethlehems nacht,
toen Maria haar zoon baarde.

Grootste wonderen

Landscape of La Maddalena archipelago, Sardinia, Italy.

Ooit hebben wij een wereld gekregen
Vol gaven, pracht en praal
Vrijheid om ons vrij te bewegen
En ’t scheppen van vrede voor allemaal

Een wereld zo niemand schoner kan denken
Geschapen voor liefde en verwondering
Om Hem in ere te gedenken
Een wereld die ons vasthoudt in betovering

Maar dikwijls zien wij niet die wonderen
Aanvaarden ze als alledaags en gewoon
In plaats van ons steeds te verwonderen
En Hem te danken voor Zijn troon.

Voor niets

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik niet altijd kan geloven
niet altijd glorie zing en halleluja
dat de vlammen wel eens doven
en ik mijn eigen weg dan ga.

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik geen goed gelovige ben
ik hoor dan wel Uw woorden
maar denk dat ik U niet goed ken
omdat vele mij daarvan stoorden.

Als U de mens goed kent lieve Heer
hoe kunt U dan nog naar hem horen
hem hoeden en bewaken dag en nacht
neigt U steeds naar hem Uw oren
zelfs heeft hij U ter dood gebracht.

Maar U bestaat slechts uit louter liefde
in genade wilt U ons aanvaarden
en vraagt van ons niets daarvoor terug
dan dat wij niet in ongeloof ontaarden.