Dank U voor de horizon


Heer, dank U voor de horizon,
waar vanaf iedere morgen
weer licht voor nieuwe dag begon
na nachtrust zonder zorgen.

Heer, dank U voor de horizon,
ruimte die U Uw schepping geeft
in licht dat duister overwon,
licht waarin ieder schepsel leeft.

Heer, dank U voor de horizon,
waarheen ieder de blikken richt
beschenen door Uw warme zon
het einder van ons zicht.

Heer, dank U voor de horizon,
waarachter eens de zon daalt
onze dag eindigt zo hij begon
en het nieuwe licht weer straalt.

Dank voor verzoening en gena


Dank, die ik U schuldig ben,
in alle schoon en goede,
waardoor ik alle liefde ken,
geborgen in Uw hoede.

Geef mij de moed, o Heer,
te tonen naar behoren,
dat ik Uw naam waardeer,
reeds in ’t ochtendgloren.

Bij ’t waken van de nieuwe dag,
waarin Uw grootheid schijnt.
En, zo U wilt, op Uw gezag,
angst, moeite en zorg verdwijnt.

O geef mij, Heer, de kracht,
aan U alle liefde te geven.
Door in de geest die U ons bracht,
met dank en lof te leven.

De lof, die wij U schuldig zijn,
genietend van Uw schepping,
in dank voor brood en wijn,
waarin de mens genade ontving.

’t Offer, door U Zelf gebracht.
Verzoening voor deze aarde.
Die begon in Bethlehems nacht,
toen Maria haar zoon baarde.

Grootste wonderen

Landscape of La Maddalena archipelago, Sardinia, Italy.

Ooit hebben wij een wereld gekregen
Vol gaven, pracht en praal
Vrijheid om ons vrij te bewegen
En ’t scheppen van vrede voor allemaal

Een wereld zo niemand schoner kan denken
Geschapen voor liefde en verwondering
Om Hem in ere te gedenken
Een wereld die ons vasthoudt in betovering

Maar dikwijls zien wij niet die wonderen
Aanvaarden ze als alledaags en gewoon
In plaats van ons steeds te verwonderen
En Hem te danken voor Zijn troon.

Bloei van een gedicht


Wat is een gedicht
Meer dan woorden
Geschreven met zwarte inkt
Op witte vellen papier
Gedachten die ontwaken
In slapeloze nachten
En niet het brein verlaten
Voor het ochtendlicht.

Gedachten die ontplooien
Tot lichte muziek
Die spreken als zachte klanken
Als wij in ’t zonlicht danken
Voor rust en leven
Voor bloemen en vogelzang
Op dagen voor niets gegeven.

Voor niets

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik niet altijd kan geloven
niet altijd glorie zing en halleluja
dat de vlammen wel eens doven
en ik mijn eigen weg dan ga.

Lieve Heer neem mij niet kwalijk
dat ik geen goed gelovige ben
ik hoor dan wel Uw woorden
maar denk dat ik U niet goed ken
omdat vele mij daarvan stoorden.

Als U de mens goed kent lieve Heer
hoe kunt U dan nog naar hem horen
hem hoeden en bewaken dag en nacht
neigt U steeds naar hem Uw oren
zelfs heeft hij U ter dood gebracht.

Maar U bestaat slechts uit louter liefde
in genade wilt U ons aanvaarden
en vraagt van ons niets daarvoor terug
dan dat wij niet in ongeloof ontaarden.

Uw schone dag

7877971-aanbidding-aan-god-ontwerp-element-kopie
Dank Heer, dat U mij vanmorgen weer op deed staan
zodat ik van het zonlicht weer mag genieten
laat mij, Heer, zo nog vele dagen door mogen gaan
laat mij in dankbaarheid niet aan U voorbij schieten.

Ik begroet deze dag met vreugd Uw ochtendzon
de schoonheid van parelende dauw op de velden
beschenen door Uw licht dat koude nacht overwon
verwelkomt door vogelzang die Uw lof vermelden.

Hoe wonderlijk schoon ontvouwt Uw scheppingspracht
de wonderen geschapen door Uw handen
geheel de aard en heelal getuigt van Uw grote macht
laat ons dat verkondigen in alle landen.

Zoveel mogen wij genieten

ochtendstralen
Een aarde vol met vreugdevol leven
elke dag beschenen door Gods zon
in overvloed geluk aan ons gegeven
lessend water uit rijk vloeiende bron.

De natuur zo vol verschillende dieren
in alle eenvoud dikwijls zo uniek
van grote olifant tot aan kleine mieren
of de arenden zwevend op thermiek.

Zie koren op velden weelderig groeien
oogst voor dagelijks voedsel ons bereid
overal kinderen naar hartenlust stoeien.
Nee, ’t dagelijks leven kost óns geen strijd.

Als we denken, van wie komen al die gaven?
Wie gedenkt ons hiermee telkens weer?
Kunnen wij slechts naar één waarheid staven
Buigen we het hoofd; “Dank U Lieve Heer!”

Zon

Hoe vriendelijk is jouw aanschijn,
hoe vriendelijk jouw stralend licht.
Je wijst ons de weg, de levenslijn,
spiegel van Gods liefelijk gezicht.

Jouw licht schijnt niet in het duister,
maar schijnt ons hele leven lang.
Vertelt ons de liefde en luister,
nodigt ons uit tot eer, lof en zang.

Jouw licht niet dodelijk verblindend.
Is zacht en vriendelijk voor ‘t oog.
Is mens en God verbindend,
in ‘t teken van de regenboog.

De warmte, die van jou straalt
en geeft, op aarde, het leven.
Doet dat satans koude poging faalt,
om God naar de troon te streven.

Jouw licht dringt door wolkendek,
weerkaatst in donkere nacht,
in de maan, die ons indruk wekt,
dat God vriendelijk naar ons lacht

Licht, dat ons voor dwalen hoedt
en doet mijden, het moeras.
Warmte, die ons niet bevriezen doet,
en ons niet doet smelten als was.

Goddelijke liefde en zorg,
in levenswarmte en licht,
voor geluk en leven borg.
Een leven, voor Gods aangezicht.

Zang als dank

Heer als wij van Uw goedheid zingen
steeds weer weten van Uw goede dingen
van Uw liefde en welbehagen
mogen om Uw gunsten vragen.

Dan Heer is elke dag weer een feest
gedragen en aangespoord door Uw Geest
van dag tot dag in Uw licht
een leven voor Uw aangezicht.

Geef ons dan de lust tot danken
in blijde zang en vrolijke klanken
voor alles dat U ons hebt gegeven
voor een blij en oprecht leven.

Voor ieder moment

Voor dat ene moment
dat Uw ster lichte.
Dank U Heer.

Voor dat moment
dat U Zich ook tot mij richtte.
Dank U Heer.

Voor die momenten
dat Uw warmte straalde.
Dank U Heer.

Voor ieder moment
dat U bij ons bent en bij name kent.
Dank U Heer.

Voor dat moment
dat U onze schuld betaalde.
Dank U Heer.

Voor ieder moment
dat U vergiffenis schenkt.
Dank U Heer.

Voldoening

jong voorjaarsleven
Zacht neemt het duister
bezit van het licht
terwijl ik over drukke dag
zit na te soezen
alsof mijn denken
met het licht vervaagt
mijn lichaam slechts
de rust nog vraagt

’t was goed vandaag
ik heb weer vrede
de drukte is geweest
en van gedane arbeid
heb ik meer dan voldoening
de resultaten zie ik met genot
de mooie tuin, gezonde lammeren
mijn drukke handen
wend ik nu in dank tot God.

Verzadig ons

Al zullen bomen vrucht’loos blijven
En geven akkers lege aren
Dan nog zal ik Uw goedheid schrijven
Uw woord en liefde steeds bewaren.

Verdampt het water in rivieren
Of vind geen mens nog schaduw meer
Zal dorheid, droogte hoogtij vieren
Dan bidden wij nog, bevrijd ons Heer.

Geef uitkomst uit de aardse zorgen
Die daag’lijks drukken ons terneer
En leidt ons in een nieuwe morgen
Ach, wijs ons ’t rechte pad toch weer.

Dan drenkt U d’ aarde weer met regen
Verzadigt onze ziel met zegen.