Uitnodiging

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-holy-supper-image24287727

Kom aan het maal van overvloed
meer dan genoeg spijs en drinken
daar worden wij met liefde gevoed
zullen met kristallen bekers klinken.

Dat voedsel zaadt tot in eeuwigheid
de drank zal nooit weer doen dorsten
kom de tafel staat voor ons bereid
wij mogen feesten met slaaf en vorsten.

Ons wordt geboden spijs van het lam
speciaal voor ieder van ons geslacht
Hij is de Herder die als Koning kwam
had door zachtmoedigheid de macht.

De beker bloed biedt Hij zelf ons aan
bloed, voor onze schulden vergoten
aan kruis dat straks op Golgotha zal staan
nadat de mens Hem heeft verstoten.

O Heer, zend mij toch niet van Uw dis
maar reik ook mij het gebroken brood
toon mij wat de ware wijn uit de beker is
aanvaard ook mijn dank voor wat U bood.

Nog eenmaal


Nog eenmaal wilde Hij met zijn vrienden zijn
Nog eenmaal nuttigen met hen het avondmaal
Nog eenmaal breken het brood en drinken de wijn
Nog eenmaal met hen samen zijn in die eetzaal.

Hij wist reeds dat die avond de laatste was
En dat ze Hem allen zouden verlaten
Verraden ondanks dat Hij vrij van zonden was
Door één van hen die bij Hem aan tafel zaten.

Hij wist reeds zolang wat Hem te wachten stond
Zijn leven was door profeten reeds lang voorspeld
Hoe Hij uiteindelijk Zijn overwinning vond

In de strijd tegen een vijand vol bedrog en geweld
Verslaat Hij de satan op eigen terrein
En schenkt ons ten teken gebroken brood en wijn.

Redding uit de woestijn

dor-zibabwe-rico
Ik zocht een pad door dorre droge woestijn
Door schroeiend zand en lange scherpe doren
Maar vond geen plek waar water kon zijn
Door valse schijn en hoop dreigde ik verloren.

Geen druppel water noch een kruimel brood
Om moment van koelte en schaduw smekend
Een ogenblik verlossing uit de angst en nood
De zon onerbarmelijk meedogenloos stekend.

Maar stil leidt mij een zachte troostende hand
Naar heldere koele verfrissende fontein
In rijke tuin met schaduw onder de bomen

Daar is geen kale vlakte brandend zand
Daar staat de dis gereed met brood en wijn
En ieder wordt door Hem genood te komen.

Brood, wijn, zegen en liefde

brood en wijn
Deel mij het brood
dat Uw gebroken lichaam is
als het manna
waarmee U Uw volk
voedde in de woestijn.

Les mijn dorst
met de wijn
dat Uw bloed is dat vergoten is
verzadig mij als bij de bron
uit de rotsen in de woestijn.

Zegen mij met de zegen
waarmee U brood en wijn
gezegend hebt aan Uw avondmaal
en bovenal schenk mij Uw Geest
die U zond in Liefde.

Zegen, spijs en drank

Een feestmaal richt U aan
Zou iemand Uw uitnodiging weerstaan
om als eregast bij U ter tafel te gaan
te eten van het brood dat Uw lichaam is
Uw lijden gedenkend aan Uw dis.

Wie zou de beker weigeren gevuld met wijn
om door Uw bloed één te zijn
waarvoor U Uzelf hebt gegeven
voor ons ten eeuwig leven.

Zegent U dan de spijs en drank
en neem in liefde onze dank
zodat wij eens verlost van angst en pijn
voor altijd bij U zullen zijn.

Uitgenodigd

Kinderen naar het Avondmaal
Kinderen naar het Avondmaal

Kom aan het maal van overvloed
meer dan genoeg spijs en drinken
daar worden wij met liefde gevoed
zullen met kristallen bekers klinken.

Dat voedsel zaadt tot in eeuwigheid
de drank zal nooit weer doen dorsten
kom de tafel staat voor ons bereidt
wij mogen feesten met slaaf en vorsten.

Ons wordt geboden spijs van het lam
speciaal voor ieder van ons geslacht
Hij is de Herder die als Koning  kwam
had door zachtmoedigheid de macht.

De beker bloed biedt Hij zelf ons aan
bloed,  voor onze schulden vergoten
aan het kruis dat op Golgotha zal staan
nadat de mens Hem heeft verstoten.

O Heer, zend mij toch niet van Uw dis
maar rijk ook mij het gebroken brood
toon mij wat de ware wijn uit de beker is
aanvaard ook mijn dank voor wat U bood.

Symboliek van de avondmaalswijn

champagne koeler
Het bloed ten leven vergoten
in teken van de wijn
uit vruchten van de goede rank
die Hij voor ons wil zijn.

Een drank vol gloed en vuur
gevuld met vreugd en geest
en frisse smaak, zoetzuur,
maakt het leven tot een feest.

Tinteling van leven
parelend in de mond
schatten aan ons gegeven
als teken van een nieuw verbond.

’t Sap der druiventrossen
gerijpt door de kracht
van de Geest die ons wil verlossen
van satans boze macht.

De wijn als teken van het bloed
vergoten voor onze zonden
het is zo puur, zo zoet,
liefde die ons met God heeft verbonden.

Stilstaan bij “Witte donderdag”

De tafel is gereed
Iedere dag zo heel gewoon,
onze eigen drank en spijze,
we beschouwen het als loon,
verdient op onze eigen wijze.

‘t Wordt een rite iedere dag
bezinning is er niet meer bij,
ieder weet wat hij eten mag,
na danken is ieder weer vrij.

Toch was het een heel ander maal.
Op die avond in Jeruzalem.
Jezus met Zijn apostelen in die zaal
En één daarvan verloochende Hem.

Hij wíst van spot, hoon en lijden.
Van pijnen die Hij moest doorstaan.
Hoe Hij tegen satan moest strijden.
Hij heeft alles voor ons ondergaan.

Daarom, als wij aan tafel eten,
heel gewoon op doordeweekse dag,
laten we dan eens niet vergeten,
even stil te staan bij “Witte Donderdag”.

In ’t gedenken van onze zegeningen,
’t hoeft niet “gebroken brood en wijn”
en in allerlei andere dingen,
kan het ook al Avondmaal zijn.

Hij nam het brood…

avondmaal

Hij nam het brood en brak het.
Hoe moet Hij Zich hebben gevoeld?
“Neemt en eet
dit is Mijn lichaam,
verbroken voor uw schuld”.
Wie zou dat kunnen begrijpen?

Hij nam de beker en zegende deze.
Wat is er door Hem heengegaan?
“Drink allen daar uit,
dit is mijn bloed,
vergoten voor uw schuld”.
Allen waren verbaasd en ontsteld.

“Één van u zal Mij verraden
nog hedenavond word ik uitgeleverd”
En allen vroegen Hem,
“Wie Heer, ík toch niet?”
Ook ik vroeg Hem.
Maar ook ik ben door mijn zonden schuldig.

Gelijke genodigden uit genade

Luisteren aan Zijn voeten

Zie niet mijn fouten en zonden
ze zijn te veel om op te noemen
strooi geen zout in mijn wonden
laat je oordeel mij niet verdoemen

Al heb ik meer zonden dan velen,
wie zal mij zeggen hoeveel het zijn,
en tóch… wilde Hij brood met me delen
schonk Zèlf voor mij de beker wijn.

Denk niet dat ik in zal schatten
wie nu echt slechter of beter is
ik wil mensen in één noemer vatten
ieder genodigd aan Zijn dis.

Daarom wees allen elkaars vrienden
en eet tezamen Zijn genade brood
geniet gunsten die wij niet verdienden
die Hij ons aan het kruishout bood.

Gebroken brood een gevulde beker

Laatste avondmaal mat discipelen

Aan tafel breekt U het brood
de spijs die ons voor eeuwig voedt
herinnert aan Uw lijden en dood
vergeving door gena voorgoed

Uw beker lest onze dorst
met onvolprezen zoete wijn
nadat U onze zonden hebt getorst
tot wij in Uw zalig huis zullen zijn

verzadigd met brood en wijn
vieren wij daar eeuwig feest
er zal dan voor altijd vrede zijn
het doel waarvoor U
op aarde bent geweest

Aanzitten bij Hem

De tafel is gereed

De tafel is gereed

In brood en wijn geeft Hij de tekenen
van Zijn gebroken lichaam aan het kruis
omdat Hij altijd op ons wil rekenen
Hem te gedenken in Zijn Vaders huis

 

dat wij altijd Hem zullen herinneren
als onze Heiland die voedt de ziel
ons wil blijven zien als Zijn kinderen
die Hij ieder vergaf die Hem afviel

 

Hij wil brood en wijn blijven delen
met van Zijn dis uit overvloed
net zoals Hij aan het meer eens velen
met vissen en brood heeft gevoed

 

bovenal voedt Hij onze zielen met Zijn vrede
vergeeft telkens aan Zijn maal onze schuld
enkel Zijn grote Liefde en gena is de rede
dat Hij onze magen met geestelijk voedsel vult.