De wereld wil vrede


De wereld wil vrede Heer
zij hebben er zo vaak om gebeden
De wereld wil vrede Heer
daarvoor hebben ze steeds gestreden.

De wereld wil vrede Heer
hoort U niet hun aanhoudend vragen?
De wereld wil vrede Heer
hoort U niet dat ze U aan gaan klagen?

De wereld wil vrede Heer
waarom blijft U nog steeds wachten?
De wereld wil vrede Heer
dagen zijn zwaar en angst vult de nachten.


U vraagt aan de mensen om vrede Heer
waarom zij Uw wil en wetten vertreden?
U vraagt aan de mensen vrede Heer
waarom zij er zelf niets voor deden.

Redding uit de woestijn

dor-zibabwe-rico
Ik zocht een pad door dorre droge woestijn
Door schroeiend zand en lange scherpe doren
Maar vond geen plek waar water kon zijn
Door valse schijn en hoop dreigde ik verloren.

Geen druppel water noch een kruimel brood
Om moment van koelte en schaduw smekend
Een ogenblik verlossing uit de angst en nood
De zon onerbarmelijk meedogenloos stekend.

Maar stil leidt mij een zachte troostende hand
Naar heldere koele verfrissende fontein
In rijke tuin met schaduw onder de bomen

Daar is geen kale vlakte brandend zand
Daar staat de dis gereed met brood en wijn
En ieder wordt door Hem genood te komen.

Licht der Ster

kerststal-kopie
Wat kan het donker in onze harten zijn
als in een nacht waar geen sterren stralen
na nachtelijk duister geen zonneschijn
zodat wij in mist en nevel blijven dwalen.

Dat wij dan naar één klein lichtpunt gaan
ergens ver daar aan het firmament
die ene ster die geeft de richting aan
naar bestemming die men niet kent.

De vrede daar in een kribbe in een stal
die uitstraalt van een pas geboren Kind
waar elk mens de liefde vinden zal
en in zijn hart het licht der Ster daar vindt.

Levensvaart

zeilboot-op-oceaan-kopie
Het leven vriend is als een zee met golven
Waarin uren,dagen als pieken en dalen
De koers en richting naar ‘t einddoel bepalen
En waar door storm en wind ’t strand wordt bedolven.

Waar schepen gedragen op onzekere basis
Varen over d’ einder naar vreemde landen
Om uiteindelijk aan verre kust te stranden
In ‘t schone paradijs waar ’t altijd vrede is.

Reële herinnering

daniel-del-orfano-11
Verloren loop ik door lange lanen
langs beelden die ik vaag ken
nog van vele jaren geleden
alleen lijkt alles nu gekrompen
en is hun hoeveelheid niet zo massaal

of kan het zijn dat ik gegroeid ben
en is mij ‘t beeld vervaagd
van reële tijd en omvang
en is ’t beeld altijd minder
geweest dan ik vroeger dacht?

Een zang van vrede


Door een engel in duist’re stille nacht
is aan herders ’t blijde nieuws gebracht
van een kind geboren in een stal
die op heel de aarde vrede brengen zal.

U vindt Hem in de kribbe in doeken gehuld
Zoon der Allerhoogste die u daar vinden zult
wacht niet maar ga en geef Hem eer
Hij brengt de mensen vrede weer.

Zing dan met alle engelenkoren
laat over heel de wereld het horen
dat in die stille duistere nacht
God aan Zijn belofte heeft gedacht.

Ik heb een kuil gegraven


Ik heb een kuil gegraven.
Een grote, diepe kuil.
In mijn armen heb ik je er heen gedragen
En zacht heb ik je neergelegd.
In mijn hart heb ik woorden gesproken,
Die mijn mond nooit tegen een mens hebben gezegd.

De herinnering aan je jonge jaren,
Aan alles wat je deed voor mij.
De zachte glans van je gele haren,
Je zachte aard, zo trouw en toch zo vrij.
’t Begrip in je trouwe hondenogen.
Je grote bereidheid alles voor mij te doen,
Wat lag in jouw vermogen.
Uit dank, een lik op mijn hand, als zoen.
Maar je werd oud, en stram,
En kreeg steeds meer kwalen.
Een gezwel, dat je bijna je adem ontnam.
’t Was duidelijk, je zou ’t wel niet lang meer halen.
Toen heb ik je voor erger gespaard.
Je bent zacht en vredig heengegaan.
In mijn hart heb ik de herinnering bewaard,
Aan mijn trouwste vriend die ooit heeft bestaan.

Ik heb een kuil gegraven.
Een grote, diepe kuil.
In mijn armen heb ik je er heen gedragen.
Ik was zo aan je gehecht,
Dat mijn hart de woorden heeft gesproken,
Die mijn lippen nooit tegen een mens hebben gezegd.

Prettige kerst

download
’t Zijn niet de donkere dagen
waardoor kersttijd wordt gekend
geen eenzaamheid
die wordt gedragen
of vrede die wordt aangewend

meer nog zijn het volle straten
en warenhuizen vol rumoer
waar geen mens kan laten
te kopen boven zijn budget
en wordt elk moreel opzij gezet

wie zou nog aan ’t principe denken
van een eeuwenoud fatsoen
nu neon en reclame wenken
er een schepje bovenop te doen
en een glaasje extra te schenken

overal ziet men kramen verrijzen
met allerlei goedkope spullen
verhandeld voor de hoogste prijzen
en bovenal zullen we straks smullen
van zeer veel overvloedige spijzen.


En op de straathoek staat die Syriër
die op zee bijna verdronk
ver van huis en haard verdreven
niemand die hem een blik waardig schonk
zelfs geen avond onderdak wil geven.

Aan Zijn hand

aan-vaders-hand-kopie
Wachten op een nieuwe tijd
dat die ooit zal komen
aan liefde en vrede geweid
waarin elk mens wil dromen
een mens op aard te zijn.

Een mens op aarde
een schepsel van Zijn hand
elk in eigen waarde
eens aan te komen in het land
bevrijd van verdriet en pijn.

Een hoop behouden door jaren
dat Hij in Zijn liefde en trouw
eeuwig Zijn belofte blijft bewaren
ons leidt naar Zijn hemelsgebouw
dan zijn wij onbevlekt en rein.

Laat mij Uw handen en voeten zijn

3102870-bijbel-bidden-hands-man-kopie
Heer ik schenk mijn handen in Uw dienst
wil hun werk voor U zegenen
wil hen sterken voor Uw eredienst
wil hen tot Uw werktuigen rekenen

Heer neem mijn voeten voor Uw werk
leidt hen op de juiste wegen
maak hen zorgzaam, maak hen sterk
dat zij de mensen zijn tot Uw zegen.

Maar Heer, schenk mij Uw wil
en leen mij van Uw gedachten
dat mijn handen en voeten stil
slechts op Uw tijden wachten.

Zelfbeklag

beuk_garderense-duinen_kina187196
IJzig koude dag vol mist en nevel
somber, uitzichtloos en grauw
de mensen in hun jas gedoken
diep in hun kraag tegen wind en kou
gehaast door bijna stille straten

De bomen zijn ontdaan van blad
en staan met takken als geraamten
kleumend langs pad en wegen
huilend door een koude wind
en hun tranen vormen regen.

En somber zwijgend spoed ook ik
mij als een schim door ’t grijs
over natte drassige paden
naar beschutting van huis en haard
met zelfbeklag overladen.

Geleidt door de vrede Zelf

de-herder-leidt-mij-naar-helder-water-kopie
In ’t veld van Efraïm daalde een engel af
vertelde dat Vrede was geboren in een stal
een kind dat over heel de wereld heersen zal
niet als koning maar als Herder met stok en staf.

Hij zal zijn volk als schapen hoeden en weiden
beschermen tegen het aller grootste gevaar
en zou de vijand naderen, hij wordt Zijn macht gewaar
tot in de dood wil hij voor Zijn schapen strijden.

Zoals die engel het licht bracht in die donkere nacht
zo zal de Herder ons beschermen in duistere tijden
door Zijn overwinning hoeven wij geen smart te lijden
Hij wijst ons het pad waar Zijn Vader op ons wacht.

Koud genieten

rijp-en-sneeuw
De bomen worden kaal
over ’t veld komt een witte waas
en bij zoneschijn fonkelen
duizenden diamanten aan de wilgen.
Traag wuift ’t grijze riet,
hier en daar lopen verdwaasde eenden
over water in plaats van zwemmen.
Met trage vleugelslag
vliegt nog een reiger.
Het haas ligt diep in zijn leger
ergens in een ruwe pol.
Verder lijkt de polder uitgestorven
op mij na. Ik wandel over smalle paden,
heerlijk stil en rustig zo.

Werkelijke waarde en rijkdom

800_aantafel-39851
De glinstering van goud heeft je bekoord
je kunt slechts denken in klinkende munt
waardeer als na de nacht de ochtend gloort
je ’t stralen van de zon aanschouwen kunt.

Goud en zilver is slechts koud metaal
geen liefde noch warmte stralen ze af
hun emotie of mededogen is als staal
als voedsel is hun waarde niet meer dan kaf.

Toch kan me niet zonder goud of geld
men moet er voedsel en kleding voor kopen
zo is ’t nu eenmaal in de wereld gesteld
alleen hoeft men er geen bergen van op te hopen.

Bij verdeling naar rechtvaardige wens
voor ieder mens op aarde levensrecht
zonder beperking aan ras of grens
in vrijheid zonder dat iemand wordt geknecht.